Selasa, 8 Mei 2018

Ketuanan Allah Bhg. 4: Pelindung Umat Dari Kesesatan.

Ketuanan Allah Bhg. 4: Pelindung Umat Dari Kesesatan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

اللهم صل على محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيراً


Di dalam artikel yang lepas, telah terbukti bahawa Nabi s.a.w.a telah menulis wasiatnya sebelum baginda wafat, dan item yang menjadi isu kepada penulisan wasiat tersebut adalah demi melindungi umat baginda s.a.w.a dari kesesatan.

Bagi mendokong wasiat baginda s.a.w.a di malam kewafatannya, insyaAllah, kami akan sertakan bersama hujah-hujah penguat tentang perkara yang melindungi umat Islam dari kesesatan.

Hadis Tsaqalain

Hadis ini merupakan hujah yang lumrah bagi kalangan Syiah dalam mendokong kepimpinan Ahlulbait a.s. Namun banyak juga takwilannya di sisi non-Syiah. Ini berlaku apabila mereka menanggapi sesuatu hadis itu secara individual, dan bukan secara menyeluruh.

Namun apabila sudah diketegahkan bahawa hak kepimpinan adalah milik Allah, dan setiap zaman ada hujjah utusanNya, malahan Nabi s.a.w.a sendiri telah menyatakan wasiat yang akan melindungi umatnya dari kesesatan, maka tiada dalih lagi bagi mereka melainkan menerima makna hadis bahawa Ahlulbait a.s adalah rujukan, pemimpin bagi umat setelah pemergian baginda.

Disebabkan hadis ini sudah begitu umum, maka cukuplah sekadarnya kami memberi contoh beberapa sahaja.

Al Hakim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq dan Da’laj bin Ahmad Al Sijzi yang keduanya mendengar dari Muhammad bin Ayub yang mendengar dari Azraq bin Ali yang mendengar dari Hasan bin Ibrahim Al Kirmani yang mendengar dari Muhammad bin Salamah bin Kuhail dari Ayahnya dari Abu Tufail dari Ibnu Wathilah yang mendengar dari Zaid bin Arqam ra yang berkata 

“Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat di antara Mekkah dan Madinah di dekat pohon-pohon yang teduh dan orang-orang membersihkan tanah di bawah pohon-pohon tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mendirikan shalat, setelah itu Beliau SAW berbicara kepada orang-orang. Beliau memuji dan mengagungkan Allah SWT, memberikan nasehat dan mengingatkan kami. Kemudian Beliau SAW berkata” Wahai manusia, Aku tinggalkan kepadamu dua hal atau perkara, yang apabila kamu mengikuti dan berpegang teguh pada keduanya maka kamu tidak akan tersesat yaitu Kitab Allah (Al Quranul Karim) dan Ahlul BaitKu, ItrahKu. Kemudian Beliau SAW berkata tiga kali “Bukankah Aku ini lebih berhak terhadap kaum muslimin dibanding diri mereka sendiri.. Orang-orang menjawab “Ya”. Kemudian Rasulullah SAW berkata” Barangsiapa yang menganggap aku sebagai maulanya, maka Ali adalah juga maulanya."
Rujukan: Mustadrak As Sahihain, Juzuk 3, Halaman 110

Di dalam hadis ini disebutkan berpegang kepada Al Quran dan Itrat Ahlulbait a.s akan melindungi kita dari kesesatan. Di tempat lain, Rasulullah s.a.w.a menyebutkan hadis ini dengan matan bahawasanya, kedua perkara ini tidak akan terpisah dan sentiasa bersama.

Al Hakim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abu Husain Muhammad bin Ahmad bin Tamim Al Hanzali di Baghdad yang mendengar dari Abu Qallabah Abdul Malik bin Muhammad Ar Raqqasyi yang mendengar dari Yahya bin Hammad; juga telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Balawaih dan Abu Bakar Ahmad bin Ja’far Al Bazzaz, yang keduanya mendengar dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal yang mendengar dari ayahnya yang mendengar dari Yahya bin Hammad; dan juga telah menceritakan kepada kami Faqih dari Bukhara Abu Nasr Ahmad bin Suhayl yang mendengar dari Hafiz Baghdad Shalih bin Muhammad yang mendengar dari Khallaf bin Salim Al Makhrami yang mendengar dari Yahya bin Hammad yang mendengar dari Abu Awanah dari Sulaiman Al A’masy yang berkata telah mendengar dari Habib bin Abi Tsabit dari Abu Tufail dari Zaid bin Arqam ra yang berkata

“Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan kembali dari haji wada berhenti di Ghadir Khum dan memerintahkan untuk membersihkan tanah di bawah pohon-pohon. Kemudian Beliau SAW bersabda” Ku rasa seakan-akan aku segera akan dipanggil (Allah), dan segera pula memenuhi panggilan itu, Maka sesungguhnya aku meninggalkan kepadamu Ats Tsaqalain(dua peninggalan yang berat). Yang satu lebih besar (lebih agung) dari yang kedua : Yaitu kitab Allah dan Itrahku. Jagalah Baik-baik dan berhati-hatilah dalam perlakuanmu tehadap kedua peninggalanKu itu, sebab Keduanya takkan berpisah sehingga berkumpul kembali denganKu di Al Haudh. Kemudian Beliau SAW berkata lagi: “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla adalah maulaku, dan aku adalah maula setiap Mu’min. Lalu Beliau SAW mengangkat tangan Ali Bin Abi Thalib sambil bersabda : Barangsiapa yang menganggap aku sebagai maulanya, maka dia ini (Ali bin Abi Thalib) adalah juga maula baginya. Ya Allah, cintailah siapa yang mencintainya, dan musuhilah siapa yang memusuhinya“

Rujukan: Mustadrak As Sahihain, Juzuk 3, Halaman 109

Maka setakat ini, kita dapat mengambil beberapa point penting dari hadis Tsaqalain berdasarkan kata-kata Nabi s.a.w.a.

  1. Nabi meninggalkan kepada kita dua peninggalan yang berat, iaitu Al Quran dan Itrat Ahlulbait a.s
  2. Nabi menyebutkan keduanya tidak akan terpisah antara satu sama lain, yakni mereka wujud dalam kesatuan.
  3. Nabi juga menyebutkan bahawa kita tidak akan tersesat selagi berpegang kepada keduanya.
Ketiga point ini sepatutnya sudah menidakkan berbagai takwilan yang dipaksakan oleh pihak penentang. InsyaAllah, jika perlu, kami akan bahaskan di artikel lain.

Hadis Dua Khalifah

Bagi menguatkan lagi hadis Tsaqalain, Nabi s.a.w.a juga memberi Tsaqalain dengan terma Khalifatain, yakni bermaksud, dua Khalifah, sekaligus sepatutnya menutup terus percubaan menakwil riwayat ini.

Dari Zaid bin Tsabit RA yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian dua Khalifah yaitu Kitab Allah yang merupakan Tali yang terbentang antara bumi dan langit, serta KeturunanKu Ahlul BaitKu. Keduanya tidak akan berpisah sampai menemuiKu di Telaga Surga Al Haudh. 

Rujukan: Hadis Ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam Musnad Ahmad jilid 5 hal 182, Syaikh Syuaib Al Arnauth dalam Takhrij Musnad Ahmad menyatakan bahwa hadis ini shahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Mu’jam Al Kabir jilid 5 hal 154, Al Haitsami dalam Majma’ Az Zawaid jilid 1 hal 170 berkata “para perawi hadis ini tsiqah”. Hadis ini juga disebutkan oleh As Suyuthi dalam Jami’ Ash Shaghir hadis no 2631 dan beliau menyatakan hadis tersebut Shahih.)

Maka dapat kita fahami, bahawa Nabi s.a.w.a telah menentukan siapa pengganti(khalifah) selepas baginda, dua perkara yang tidak akan terpisah antara satu sama lain.

Hadis Bahtera Keselamatan

Rasulullah(sawa) bersabda:
“Sesungguhnya perumpamaan Ahlulbait disisi kamu laksana bahtera Nuh. Barangsiapa yang menaikinya akan selamat dan siapa yang meninggalkannya akan binasa.”

Rujukan: As Sawariq Al Muhriqah hal 282, Al Mustadrak 3/151, Al Mu’jam as Saghir: 1/139,Majma ul zawaid 9/168

Hadis Ali bersama Quran dan Kebenaran


Telah disebutkan sebelumnya, bahawa Ahlulbait a.s. dan Al Quran tiada terpisah selamanya. Pengulangan ketidak pisahan ini juga berulang untuk Imam Ali a.s. yakni khalifah pertama selepas Rasulullah s.a.w.a seperti yang disebutkan di dalam wasiat Nabi s.a.w.a. kerana beliau adalah sebahagian daro Ahlulbait Nabi s.a.w.a

Dalam Mustadrak Al-Hakim 3: 124, manaqib Ali bin Abi Thalib (sa): Ummu Salamah (isteri Nabi saw) berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

“Ali bersama Al-Qur’an dan Al-Qur’an bersama Ali, keduanya tak akan terpisahkan sehingga keduanya kembali kepadaku di telaga surga.” Al-Hakim mengatakan: Hadis ini shahih.

Hadis ini dan semakna juga terdapat dalam kitab berikut:

1. Faydh Al-Qadir, Al-Manawi, jilid 4 halaman 356.

2. Kanzul ummal, jilid 6 halaman 153, hadis ke 32912.

3. Majma’ Az-Zawaid, jilid 9 halaman 134.

4. Nurul Abshar, Asy-Syablanji, halaman 72.

Ash-Shawa’iq Al-Muhriqah, Ibnu hajar, halaman 75: Dalam suatu riwayat dinyatakan: menjelang wafatnya Rasulullah saw bersabda:

أيها الناس يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً فينطلق بي وقد قدمت اليكم القول معذرة اليكم : ألا إني مخلف فيكم كتاب ربي عزوجل ، وعترتي أهل بيتي ، ثم أخذ بيد علي (عليه السلام) فرفعها فقال : هذا عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ لا يفترقان حتى يردا علي الحوض فاسألوهما ما خلفت فيهما

“Wahai manusia, sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian, aku akan menyampaikan pada kalian perkataan yang berat bagi kalian: Ingatlah, aku tinggalkan pada kalian kitab Tuhanku Azza wa Jalla dan keturunanku Ahlul baitku.” Kemudian Nabi saw memegang tangan Ali (sa) dan mengangkatnya lalu bersabda: “Ini Ali bersama Al-Qur’an dan Al-Qur’an bersama Ali, keduanya tidak akan pernah terpisahkan sehingga keduanya kembali kepadaku di telaga surga. Maka hendaknya kalian bertanya kepada keduannya tentang apa saja sepeninggalku.”

Dan sesuatu yang sentiasa bersama Quran dan tidak berpisah dengannya walaupun untuk seketika akan sentiasa bersama kebenaran.

حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا أبو سعيد عن صدقة بن الربيع عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال : كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم في نفر من المهاجرين والأنصار فخرج علينا فقال : ألا أخبركم بخياركم ؟ قالوا : بلى قال : خياركم الموفون المطيبون إن الله يحب الخفي التقي قال : ومر علي بن أبي طالب فقال : الحق مع ذا الحق مع ذا

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abbad Al Makkiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Sa’id dari Shadaqah bin Rabi’ dari Umaraah bin Ghaziyyah dari ‘Abdurrahman bin Abi Sa’id dari ayahnya yang berkata “kami berada di sisi Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersama sekelompok sahabat Muhajirin dan Anshar, kemudian Beliau datang kepada kami dan berkata “maukah aku kabarkan yang terbaik diantara kalian?. Mereka berkata “tentu”. Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam berkata “yang terbaik diantara kalian adalah orang yang memberi maaf dan orang yang berbuat kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang yang menyembunyikan ketakwaannya”. [Abu Sa’id] berkata “kemudian lewatlah Ali bin Abi Thalib” 

[Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam] berkata “kebenaran bersama orang ini, kebenaran bersama orang ini” 

Rujukan: Musnad Abu Ya’la 2/318 no 1052

Sa’ad berkata
فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول لعلي أنت مع الحق والحق معك حيث ما دار

Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada Ali “engkau bersama kebenaran dan kebenaran bersama engkau dimanapun engkau berada” 

Rujukan: Tarikh Ibnu Asakir 20/361

Maka, selagi kita merujuki kebenaran, tiada sesekali kita menghampiri kesesatan. Jelas penekanan seperti ini menguatkan lagi siapa Imam rujukan setelah Nabi s.a.w.a.

Bintang Penyelamat

Sebagai mengakhiri artikel ini, kami nukilkan sebuah hadis dari Al Hakim menerusi kitabnya, Al Mustadrak yang beliau sahihkan berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. 

Dari Ibnu Abbas, Rasul s.a.w.a bersabda: Bintang-bintang adalah penyelamat bagi makhluk bumi dari kesesatan. Dan Ahlulbaitku adalah penyelamat untuk umatku dari perselisihan. Apabila kaum-kaum telah berselisih, maka mereka berpecah menjadi pengikut iblis.

Akhir kata dapatlah kita simpulkan bahawa:

  1. Al Quran dan Ahlulbait tidak akan berpisah sehinggalah di al Haudh
  2. Oleh kerana mereka tidak terpisah, maka Ahlulbait sentiasa berada dalam kebenaran, kerana Al Quran itu kebenaran.
  3. Maka merujuki kebenaran akan menjaga kita dari kesesatan. 
  4. Ahlulbait a.s adalah pelindung umat dari kesesatan, dan ini disebutkan dengan pelbagai perumpamaan dari Ahadis Nabi. 
  5. Ini secara langsung selari dengan tema wasiat yang mahu ditulis Nabi s.a.w.a, dan hadis wasiat baginda.

Wallahualam. 

http://ansaryamani.blogspot.my/2013/11/ketuanan-allah-bhg-4-pelindung-umat.html

Tiada ulasan: